Friday, December 17, 2010

4 sätt att strukturera en berättelse

"All stories contain four elements that can determine structure: milieu, idea, character and event." Läs mer i artikel i Writers´ Digest.

No comments: